regler och villkor för användning

Välkommen till ecoss.net, vi tillhandahåller sina tjänster till dig i enlighet med de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal ("Avtalet"). Dessutom, när du använder någon ecoss.net-tjänst (t.ex. kundrecensioner), kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som är tillämpliga på sådana tjänster, vilka ingår i detta avtal genom denna referens. Webbplatsen/portalen ecoss.net förbehåller sig rätten att ändra denna sida och dessa villkor när som helst. Genom att komma åt, surfa eller på annat sätt använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av alla villkor och villkor i detta avtal, så läs detta avtal noggrant innan du fortsätter.

 

Användning av webbplatsen

Du representerar och garanterar att du är minst 18 år gammal eller att du besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. I enlighet med villkoren i detta avtal, ger ecoss.net dig en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare i det enda syftet att få tag på varor som säljs på Webbplatsen - Butik med livsmedel och icke-livsmedelsprodukter, serviceverksamhet, delning av utrustning, råvaruutbyte, användning av ESG-applikation 24/7, monetarisering av valutainsättningar, tid och kunskap, monetarisering/demonetisering/överföring av ECOSS-algoritm mellan medlemmar, etc. och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av någon tredje part såvida det inte uttryckligen tillåts i förväg av ecoss.net. Varje brott mot detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats i denna paragraf utan föregående meddelande. Förutom vad som är tillåtet i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra, överföra, skapa derivator, översätta, bakåtkonstruera, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del därav, förutom om ecoss.net uttryckligen tillåter detta skriftligen. Du får inte använda någon information på webbplatsen för kommersiella ändamål eller använda webbplatsen på något sätt till förmån för ett annat företag, om inte ecoss.net uttryckligen tillåter detta i förväg. Ecoss.net förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra service, avsluta konton och/eller avbryta beställningar, inklusive, utan begränsning, om det anser att kundens beteende bryter mot gällande lagar eller skadar ecoss.nets intressen. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll, information eller annat material via denna webbplats som (a) gör intrång i eller gör intrång i någon persons upphovsrätt, patent, varumärke, servicemärke, affärshemlighet eller annan äganderätt; (b) är ärekränkande, hotfull, ärekränkande, obscent, oanständig, pornografisk eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt internationell lag; eller (c) inkluderar buggar, virus, maskar, fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller funktioner. Ecoss.net kan tilldela dig ett lösenord och kontoidentifikation för att du ska kunna komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifiering kommer du att anses ha behörighet att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och ecoss.net har ingen skyldighet att undersöka auktoriseringen eller källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen. Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om du faktiskt godkände sådan åtkomst till och användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive men inte begränsat till ekonomiska skyldigheter) som härrör från sådan åtkomst eller användning. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du måste omedelbart meddela Ecoss.net om all obehörig användning av ditt lösenord eller din identifiering eller andra intrång eller hot om säkerheten på denna webbplats.

 

Immateriella rättigheter

All text, grafik, knappikoner, bilder, ljudinspelningar och programvara (sammantaget "Innehållet") tillhör exklusivt ecoss.net. Samlingen, redigeringen och sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats ("kompilering") tillhör exklusivt ecoss.net. All programvara som används på denna webbplats ("programvara") tillhör ecoss.net. Innehållet, kompileringen och programvaran är skyddade av internationella upphovsrättslagar. Andra logotyper, slogans, handelsnamn eller ord är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör ecoss.net, dess leverantörer eller tredje part. Användning av något ecoss.net-varumärke eller servicemärke utan dess uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet. Du får inte använda ecoss.net-märkta produkter eller tjänster eller på något sätt som kan orsaka förvirring. Du får inte använda ecoss.nets varumärken eller servicemärken på något sätt som nedsätter eller misskrediterar ecoss.net.

 

Uppsägning och verkan av uppsägning

Utöver alla andra rättsliga eller skäliga åtgärder kan ecoss.net omedelbart säga upp detta avtal eller återkalla någon eller alla av dina rättigheter som beviljats enligt detta avtal utan föregående meddelande. Vid uppsägning av detta avtal måste du omedelbart upphöra med all åtkomst till och användning av webbplatsen, och ecoss.net kommer, utöver alla andra rättsliga eller skäliga åtgärder, omedelbart återkalla alla lösenord och kontoidentifiering som utfärdats till dig och avvisa, i helt eller delvis, din åtkomst och användning av denna webbplats. Varje uppsägning av detta avtal ska inte påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter (inklusive men inte begränsat till betalningsskyldigheter) som uppstår före uppsägningsdatumet.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i villkoren för försäljning av produkter/tjänster, delning av utrustning, utbyte av varor, användning av ESG 24/7-applikationen, monetarisering av insättningar i utländsk valuta, tid och kunskap, monetarisering/demonetisering/överföring av ECOSS-algoritmen mellan medlemmar på den här webbplatsen, ecoss.net gör denna webbplats tillgänglig för användning av det föregående och för transaktioner som genomförs genom den i befintligt skick. Ecoss.net ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående driften av webbplatsen eller informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår på denna webbplats, förutom vad som anges häri i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ecoss.net .net frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, titel, tyst njutning, datanoggrannhet och systemintegration. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, fel eller typografiska fel. Ecoss.net garanterar inte att innehållet kommer att vara oavbrutet eller felfritt. I den utsträckning som lagen tillåter, ska ecoss.net inte hållas ansvarigt för några skador av något slag som uppstår från användningen av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till indirekta, tillfälliga, bestraffande, exemplariska, speciella eller följdskador.
I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska ecoss.nets samlade ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett orsaken till talan) inte överstiga det totala beloppet av avgifter som du faktiskt betalat till ecoss.net under månaden omedelbart före handlingen som borde resultera i ecoss.nets ansvar, orderacceptans ˝Observera att vi kanske inte kan acceptera vissa beställningar och måste avbryta dem˝. Ecoss.net förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra eller avbryta beställningar av någon anledning. Några av de situationer som kan resultera i annullering av din beställning inkluderar begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för köp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation, eller problem som upptäckts av vår kredit- och bedrägeriundvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning eller intäktsgenerering/demonetisering/överföring av ECOSS-algoritmen mellan medlemmar. Vi kommer att kontakta dig om hela eller delar av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

 

Tryckfel

Även om ecoss.net strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt-, tjänst- och prisinformation, kan prissättning eller typografiska fel uppstå. Ecoss.net kan inte bekräfta priset på en vara/tjänst förrän du har lagt din beställning. I händelse av att en vara/tjänst listas till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i pris- eller produkt-/tjänstinformation, har ecoss.net rätt att, efter eget gottfinnande, vägra eller annullera en beställning för det vara/tjänst. I händelse av att priset på en vara/tjänst är felaktigt kan ecoss.net, efter eget gottfinnande, kontakta dig för instruktioner eller annullera din beställning och meddela dig om sådan annullering.

Anslutningar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Vi erkänner att ecoss.net inte är ansvarigt för driften eller innehållet på eller via någon sådan webbplats.

Lagliga medel

Du samtycker till att ecoss.nets gottgörelse för eventuella faktiska eller hotade brott mot detta avtal skulle vara otillräckliga och att ecoss.net har rätt till specifik prestation eller föreläggande, eller bådadera, utöver eventuella skador som lagligen kan återkrävas från ecoss.net , tillsammans med de rimliga kostnaderna för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden. Ingen rätt eller gottgörelse från ecoss.net ska vara exklusiv för andra, enligt lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, föreläggande, advokatarvoden och kostnader. Inget avstående från ecoss.net av sina rättigheter eller gottgörelser enligt dessa villkor ska utgöra någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller annat avstående.