Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az ecoss.net oldalon, szolgáltatásait a jelen szerződésben ("Szerződés") meghatározott értesítések, feltételek és feltételek szerint nyújtjuk. Ezenkívül az ecoss.net bármely szolgáltatásának használatakor (pl. vásárlói vélemények) az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, iránymutatások, irányelvek, feltételek és feltételek vonatkoznak rád, amelyek e hivatkozás révén beépülnek a jelen Szerződésbe. Az ecoss.net weboldal/portál fenntartja magának a jogot, hogy ezt az oldalt és a jelen feltételeket bármikor megváltoztassa. Az oldal elérésével, böngészésével vagy egyéb módon történő használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a folytatás előtt figyelmesen olvassa el ezt a Szerződést.

 

A weboldal használata

Ön kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy szülője vagy gyámja felügyelete mellett látogatja a Webhelyet. A jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően az ecoss.net korlátozott, visszavonható, át nem ruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Webhely eléréséhez és használatához azáltal, hogy megjeleníti azt a webböngészőjében azzal a kizárólagos céllal, hogy megvásárolja a a Weboldal - Élelmiszer- és nem élelmiszertermékeket tartalmazó üzlet, szolgáltatási tevékenység, berendezések megosztása, árucsere, ESG alkalmazás 24/7 használata, devizabetétek monetizálása, idő és tudás, monetizálás/demonetizálás/ ECOSS algoritmus tagok közötti átvitele, stb. és nem kereskedelmi használatra vagy harmadik fél nevében történő felhasználásra, kivéve, ha az ecoss.net ezt kifejezetten előzetesen engedélyezi. A jelen Megállapodás bármely megszegése az e bekezdésben megadott engedély azonnali, értesítés nélküli visszavonását vonja maga után. A fenti bekezdésben megengedett esetek kivételével Ön nem reprodukálhatja, terjesztheti, megjelenítheti, eladhatja, bérelheti, továbbíthatja, származékokat készíthet, nem fordíthatja le, nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, dekompilálhatja vagy más módon nem hasznosíthatja ezt a webhelyet vagy annak bármely részét, kivéve, ha az ecoss.net kifejezetten ezt írásban engedélyezi. Ön nem használhatja fel a weboldalon található információkat kereskedelmi célokra, és nem használhatja fel a weboldalt semmilyen módon más társaság javára, kivéve, ha az ecoss.net ezt előzetesen kifejezetten engedélyezi. Az Ecoss.net fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a szolgáltatást, megszüntesse a számlákat és/vagy törölje a rendeléseket, beleértve, korlátozás nélkül, ha úgy véli, hogy az ügyfél magatartása sérti a vonatkozó törvényeket vagy sérti az ecoss.net érdekeit. Nem tölthet fel, terjeszthet vagy más módon nem tehet közzé ezen a Webhelyen keresztül olyan tartalmat, információt vagy más anyagot, amely (a) bármely személy szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, szolgáltatási védjegyét, üzleti titkát vagy egyéb tulajdonjogát sérti vagy sérti; (b) rágalmazó, fenyegető, rágalmazó, obszcén, illetlen, pornográf, vagy a nemzetközi jog értelmében bármilyen polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után; vagy (c) hibákat, vírusokat, férgeket, csapdákat, trójai falókat vagy egyéb káros kódokat vagy funkciókat tartalmaz. Az Ecoss.net jelszót és fiókazonosítót rendelhet Önhöz, amely lehetővé teszi a webhely bizonyos részei elérését és használatát. Minden alkalommal, amikor jelszót vagy azonosítást használ, feljogosítottnak tekintjük a Webhely elérésére és használatára a jelen Szerződés feltételeivel összhangban, és az ecoss.net nem köteles megvizsgálni a webhely felhatalmazását vagy forrását. a weboldal bármely ilyen hozzáférése vagy használata. Kizárólag Ön a felelős azért, hogy bárki hozzáférjen az oldalhoz és használja azt, aki az eredetileg Önhöz rendelt jelszót és azonosítót használja, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen engedélyezte-e az oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, beleértve korlátozás nélkül az összes kommunikációt és átvitelt az ilyen hozzáférésből vagy használatból eredő kötelezettségeket (beleértve, de nem kizárólagosan a pénzügyi kötelezettségeket). Ön felelős az Önhöz rendelt jelszó és azonosítás biztonságának és titkosságának megőrzéséért. Haladéktalanul értesítenie kell az Ecoss.net-et, ha jelszava vagy azonosító jelszavát illetéktelenül használja, vagy bármilyen más módon megsérti vagy megsérti a webhely biztonságát.

 

Szellemi tulajdon

Minden szöveg, grafika, gombikon, kép, hangfelvétel és szoftver (együttesen a „Tartalom”) kizárólag az ecoss.net tulajdona. A weboldalon található összes tartalom összegyűjtése, szerkesztése és összeállítása („összeállítás”) kizárólag az ecoss.net tulajdona. Az ezen a weboldalon használt összes szoftver ("Szoftver") az ecoss.net tulajdona. A tartalmat, a válogatást és a szoftvert nemzetközi szerzői jogi törvények védik. Az egyéb logók, szlogenek, kereskedelmi nevek vagy szavak az ecoss.net, beszállítói vagy harmadik felek bejegyzett védjegyei, védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei. Az ecoss.net védjegyeinek vagy szolgáltatási védjegyeinek kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül történő használata szigorúan tilos. Nem használhatja az ecoss.net márkájú termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy olyan módon, amely zavart okozhat. Nem használhatja az ecoss.net védjegyeit vagy szolgáltatási védjegyeit olyan módon, amely becsmérli vagy lejáratja az ecoss.net-et.

 

Felmondás és a felmondás hatálya

Bármely egyéb jogi vagy méltányos jogorvoslaton túlmenően, az ecoss.net azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, vagy visszavonhatja a jelen Megállapodás alapján biztosított bármely vagy összes jogát előzetes értesítés nélkül. A jelen Megállapodás felmondása esetén azonnal meg kell szüntetnie a Webhelyhez való hozzáférést és annak használatát, és az ecoss.net minden egyéb jogi vagy méltányos jogorvoslaton túlmenően azonnal visszavon minden Önnek kiadott jelszót és fiókazonosítót, és elutasítja a részben vagy egészben az oldal hozzáférését és használatát. A jelen Szerződés felmondása nem érinti a felek jogait és kötelezettségeit (beleértve korlátozás nélkül a fizetési kötelezettségeket), amelyek a felmondás időpontja előtt keletkeztek.

Felelősség kizárása és korlátozása

Amennyiben a Termékek/szolgáltatások értékesítési feltételei másként nem rendelkeznek, berendezések megosztása, árucsere, ESG 24/7 alkalmazás használata, devizabetétek monetizálása, idő és tudás, ECOSS algoritmus monetizálása/demonetizálása/transzfer Az ecoss.net ezen a webhelyen lévő tagok számára elérhetővé teszi ezt a weboldalt a fentiek felhasználására és az azon keresztül lebonyolított tranzakciók számára. Az Ecoss.net nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot vagy garanciát a Webhely működésével vagy az ezen az oldalon található információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban, kivéve az itt meghatározott eseteket, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, ecoss.net A .net elhárít minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre, a jogcímre, a csendes élvezetre, az adatok pontosságára és a rendszerintegrációra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Ez a weboldal pontatlanságokat, hibákat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Az Ecoss.net nem garantálja, hogy a Tartalom megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben az ecoss.net nem vállal felelősséget semmilyen, a jelen weboldal használatából eredő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetett, véletlenszerű, büntető, példaértékű, különleges vagy következményes károkat.
Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig az ecoss.net összesített felelőssége Ön felé bármilyen kárért (függetlenül a kereset okától) nem haladhatja meg az Ön által az ecoss.net-nek a cselekményt közvetlenül megelőző hónap során ténylegesen kifizetett díjak teljes összegét. ami az ecoss.net felelősségét vonja maga után, a rendelések elfogadása ˝Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy bizonyos rendeléseket nem tudunk elfogadni, és törölnünk kell őket”. Az Ecoss.net fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely rendelést bármilyen okból visszautasítson vagy töröljön. A rendelés törlését eredményező helyzetek némelyike a megvásárolható mennyiség korlátozása, a termék- vagy árinformáció pontatlansága vagy hibája, vagy a Hitel- és Csalásmegelőzési Osztályunk által felfedezett problémák. Előfordulhat, hogy további ellenőrzésekre vagy információkra is szükségünk lehet, mielőtt elfogadnánk az ECOSS-algoritmus bármely megrendelését vagy bevételszerzését/demonetizálását/transzferét a tagok között. Felvesszük Önnel a kapcsolatot, ha megrendelésének egy részét vagy egészét töröljük, vagy ha további információkra van szükség a megrendelés elfogadásához.

 

Nyomtatási hibák

Bár az ecoss.net arra törekszik, hogy pontos termék-, szolgáltatás- és árinformációt nyújtson, előfordulhatnak árképzési vagy tipográfiai hibák. Az Ecoss.net nem tudja megerősíteni egy termék/szolgáltatás árát, amíg Ön el nem adta megrendelését. Abban az esetben, ha egy árucikk/szolgáltatás hibás áron vagy téves információval kerül feltüntetésre az árban vagy a termékben/szolgáltatásban szereplő információ miatt, az ecoss.net saját belátása szerint jogosult visszautasítani vagy törölni az erre vonatkozó megrendelést. cikk/szolgáltatás. Abban az esetben, ha egy cikk/szolgáltatás ára hibás, az ecoss.net saját belátása szerint kapcsolatba léphet Önnel utasításokért, vagy törölheti megrendelését, és értesítheti Önt az elállásról.

Kapcsolatok

Ez a weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más, harmadik felek tulajdonában lévő és üzemeltetett internetes webhelyekre. Tudomásul vesszük, hogy az ecoss.net nem vállal felelősséget az ilyen webhelyeken vagy azon keresztül elérhető működésért vagy tartalomért.

Jogi eszközök

Ön elfogadja, hogy az ecoss.net jogorvoslati lehetősége a jelen Megállapodás bármely tényleges vagy fenyegetett megsértése esetén nem lenne megfelelő, és hogy az ecoss.net jogosult meghatározott teljesítményre vagy eltiltásra, vagy mindkettőre, az ecoss.net-től jogszerűen megtéríthető károk mellett. , valamint a vitarendezés bármely formájának ésszerű költségeit, beleértve – korlátozás nélkül – az ügyvédi díjakat. Az ecoss.net semmilyen joga vagy jogorvoslati lehetősége nem zárja ki mások jogát vagy jogorvoslati lehetőségeit, beleértve, de nem kizárólagosan, az eltiltó jogorvoslatot, az ügyvédi díjakat és költségeket. Az ecoss.net a jelen Feltételek szerinti jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről való lemondása semmilyen kötelezettséget nem jelent hasonló, jövőbeni vagy egyéb lemondás megadására.