Podmienky používania

Vitajte na stránke ecoss.net, jej služby vám poskytujeme v súlade s upozorneniami a podmienkami stanovenými v tejto zmluve (ďalej len „zmluva“). Okrem toho, keď použijete akúkoľvek službu ecoss.net (napr. zákaznícke recenzie), budete podliehať pravidlám, usmerneniam, politikám, zmluvným podmienkam platným pre takéto služby, ktoré sú zahrnuté do tejto zmluvy týmto odkazom. Web/portál ecoss.net si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto stránku a tieto podmienky. Vstupom na stránku, jej prehliadaním alebo iným používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami tejto zmluvy, preto si pred pokračovaním pozorne prečítajte túto dohodu.

 

Používanie webovej stránky

Vyhlasujete a zaručujete, že máte aspoň 18 rokov alebo že navštevujete stránku pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. V súlade s podmienkami tejto zmluvy vám ecoss.net udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie webovej stránky jej zobrazením vo vašom webovom prehliadači, a to výlučne za účelom získania položiek predávaných na Internetová stránka - Obchod s potravinami a nepotravinárskymi výrobkami, servisná činnosť, zdieľanie zariadení, burza komodít, používanie aplikácie ESG 24/7, speňaženie menových vkladov, času a znalostí, speňaženie/demonetizácia/prenos algoritmu ECOSS medzi členov, atď. a nie na žiadne komerčné použitie alebo použitie v mene akejkoľvek tretej strany, pokiaľ to ecoss.net vopred výslovne nepovolí. Akékoľvek porušenie tejto zmluvy bude mať za následok okamžité zrušenie licencie udelenej v tomto odseku bez upozornenia. S výnimkou prípadov povolených v odseku vyššie nesmiete reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, vytvárať deriváty, prekladať, spätne analyzovať, rozoberať, dekompilovať alebo inak využívať túto stránku alebo akúkoľvek jej časť, okrem prípadov, keď to výslovne uvádza ecoss.net umožňuje to písomne. Nesmiete použiť žiadne informácie na webovej stránke na komerčné účely alebo ju akýmkoľvek spôsobom používať v prospech inej spoločnosti, pokiaľ to ecoss.net vopred výslovne nepovolí. Ecoss.net si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť službu, ukončiť účty a/alebo zrušiť objednávky, vrátane, bez obmedzenia, ak sa domnieva, že správanie zákazníka porušuje platné zákony alebo poškodzuje záujmy ecoss.net. Prostredníctvom tejto stránky nesmiete nahrávať, distribuovať ani inak zverejňovať žiadny obsah, informácie alebo iný materiál, ktorý (a) porušuje alebo porušuje akékoľvek autorské právo, patent, ochrannú známku, servisnú značku, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke právo akejkoľvek osoby; (b) je hanlivý, výhražný, urážlivý, obscénny, neslušný, pornografický alebo by mohol viesť k akejkoľvek občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa medzinárodného práva; alebo (c) obsahuje chyby, vírusy, červy, pasce, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo funkcie. Ecoss.net vám môže prideliť heslo a identifikáciu účtu, aby ste mohli pristupovať a používať určité časti tejto stránky. Zakaždým, keď použijete heslo alebo identifikáciu, budete sa považovať za oprávnený pristupovať na stránku a používať ju spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a ecoss.net nebude mať žiadnu povinnosť skúmať autorizáciu alebo zdroj akýkoľvek takýto prístup alebo používanie webovej stránky. Budete výhradne zodpovední za všetok prístup a používanie tejto stránky kýmkoľvek, kto použije heslo a identifikáciu, ktorá vám bola pôvodne pridelená, bez ohľadu na to, či ste skutočne povolili takýto prístup a používanie tejto stránky, vrátane, bez obmedzenia, všetkej komunikácie a prenosov a všetkých záväzky (vrátane, bez obmedzenia, finančných záväzkov) vyplývajúce z takéhoto prístupu alebo používania. Zodpovedáte za zachovanie bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie, ktoré vám boli pridelené. Musíte okamžite informovať Ecoss.net o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo identifikácie alebo o akomkoľvek inom porušení alebo hroziacom porušení bezpečnosti tejto stránky.

 

Duševné vlastníctvo

Všetok text, grafika, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové nahrávky a softvér (spoločne „Obsah“) patria výlučne ecoss.net. Zhromažďovanie, úprava a kompilácia všetkého obsahu na tejto webovej stránke („kompilácia“) patrí výlučne ecoss.net. Všetok softvér použitý na tejto webovej lokalite („Softvér“) je majetkom spoločnosti ecoss.net. Obsah, kompilácia a softvér sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Ostatné logá, slogany, obchodné názvy alebo slová sú registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti ecoss.net, jej dodávateľov alebo tretích strán. Používanie akejkoľvek ochrannej známky alebo servisnej známky ecoss.net bez jej výslovného písomného súhlasu je prísne zakázané. Nesmiete používať produkty alebo služby značky ecoss.net ani žiadnym spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätok. Nesmiete používať ochranné známky alebo servisné známky ecoss.net žiadnym spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje ecoss.net.

 

Ukončenie a účinnosť ukončenia

Okrem akýchkoľvek iných zákonných alebo spravodlivých opravných prostriedkov môže ecoss.net okamžite ukončiť túto zmluvu alebo odvolať niektoré alebo všetky vaše práva udelené touto dohodou bez upozornenia. Po akomkoľvek ukončení tejto zmluvy musíte okamžite zastaviť všetok prístup na stránku a jej používanie a ecoss.net, okrem všetkých ostatných zákonných alebo spravodlivých nápravných opatrení, okamžite zruší všetky heslá a identifikáciu účtu, ktoré vám boli vydané, a odmietne, v celý alebo čiastočne váš prístup a používanie tejto stránky. Akékoľvek ukončenie tejto zmluvy neovplyvní príslušné práva a povinnosti (vrátane, bez obmedzenia, platobných povinností) zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Ak nie je v podmienkach predaja produktov/služieb uvedené inak, zdieľanie zariadení, výmena tovaru, používanie aplikácie ESG 24/7, speňaženie vkladov v cudzej mene, čas a znalosti, speňaženie/demonetizácia/prevod algoritmu ECOSS medzi Členovia na tejto stránke, ecoss.net sprístupňuje túto webovú stránku na použitie vyššie uvedeného a na transakcie vykonávané prostredníctvom nej na základe. Ecoss.net neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné alebo implicitné, týkajúce sa prevádzky stránky alebo informácií, obsahu, materiálov alebo produktov na tejto stránke, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, ecoss.net .net sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia práv, titulu, tichého užívania, presnosti údajov a systémovej integrácie. Táto webová stránka môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo typografické chyby. Ecoss.net nezaručuje, že Obsah bude neprerušovaný alebo bezchybný. V plnom rozsahu povolenom zákonom nenesie ecoss.net zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania tejto webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, nepriamych, náhodných, represívnych, exemplárnych, špeciálnych alebo následných škôd.
V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi celková zodpovednosť ecoss.net voči vám za akékoľvek škody (bez ohľadu na príčinu žaloby) nepresiahne celkovú sumu poplatkov, ktoré ste skutočne zaplatili spoločnosti ecoss.net počas mesiaca bezprostredne pred aktom. výsledkom by mala byť zodpovednosť ecoss.net, prijatie objednávky „Upozorňujeme, že niektoré objednávky možno nebudeme môcť prijať a budeme ich musieť zrušiť“. Ecoss.net si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Niektoré zo situácií, ktoré môžu viesť k zrušeniu vašej objednávky, zahŕňajú obmedzenia množstiev dostupných na nákup, nepresnosti alebo chyby v informáciách o produkte alebo cenách alebo problémy, ktoré objavilo naše oddelenie pre zamedzenie úverov a podvodov. Pred prijatím akejkoľvek objednávky alebo speňažením/demonetizáciou/prenosom algoritmu ECOSS medzi členmi môžeme tiež vyžadovať dodatočné overenia alebo informácie. Budeme vás kontaktovať, ak bude celá vaša objednávka alebo niektorá časť zrušená alebo ak budú potrebné ďalšie informácie na prijatie vašej objednávky.

 

Chyby tlače

Hoci sa ecoss.net snaží poskytovať presné informácie o produktoch, službách a cenách, môžu sa vyskytnúť chyby v cenách alebo typografické chyby. Ecoss.net nemôže potvrdiť cenu položky/služby, kým nezadáte objednávku. V prípade, že je položka/služba uvedená za nesprávnu cenu alebo s nesprávnymi informáciami z dôvodu chyby v cene alebo informáciách o produkte/službe, ecoss.net má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. položka/služba. V prípade, že cena položky/služby je nesprávna, ecoss.net vás môže podľa vlastného uváženia kontaktovať so žiadosťou o pokyny alebo zrušiť vašu objednávku a upozorniť vás na takéto zrušenie.

Spojenia

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky na internete, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany. Berieme na vedomie, že ecoss.net nezodpovedá za prevádzku alebo obsah umiestnený na takejto stránke alebo prostredníctvom nej.

Právne prostriedky

Súhlasíte s tým, že náprava zo strany ecoss.net za akékoľvek skutočné alebo hroziace porušenie tejto zmluvy by bola neadekvátna a že ecoss.net má nárok na špecifické plnenie alebo prikázanú nápravu, prípadne oboje, okrem akýchkoľvek škôd, ktoré môžu byť od ecoss.net zákonne vymáhané , spolu s primeranými nákladmi na akúkoľvek formu riešenia sporu, vrátane, bez obmedzenia, poplatkov za právne zastúpenie. Žiadne právo alebo opravný prostriedok ecoss.net nesmie byť vylúčený iným, zo zákona alebo podľa vlastného imania, vrátane, bez obmedzenia, súdneho príkazu, poplatkov a nákladov na právne zastupovanie. Žiadne zrieknutie sa práv alebo opravných prostriedkov zo strany ecoss.net podľa týchto Podmienok nepredstavuje žiadnu povinnosť poskytnúť akékoľvek podobné, budúce alebo iné zrieknutie sa.