Regulamin użytkowania

Witamy w ecoss.net. Świadczymy usługi zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi ecoss.net (np. z recenzji klientów), będziesz podlegać zasadom, wytycznym, zasadom i warunkom mającym zastosowanie do takich usług, które są włączone do niniejszej Umowy poprzez to odniesienie. Strona internetowa/portal ecoss.net zastrzega sobie prawo do zmiany tej strony i niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając w inny sposób z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy, dlatego przed kontynuowaniem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy.

 

Korzystanie ze strony internetowej

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub że odwiedzasz Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, ecoss.net udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu nabycia przedmiotów sprzedawanych na Serwis - Sklep z artykułami spożywczymi i nieżywnościowymi, działalność usługowa, współdzielenie sprzętu, giełda towarowa, korzystanie z aplikacji ESG 24/7, monetyzacja depozytów walutowych, czas i wiedza, monetyzacja/demonetyzacja/przekazywanie algorytmu ECOSS pomiędzy członkami, itp. i nie do użytku komercyjnego ani do użytku w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, chyba że zostało to wcześniej wyraźnie dozwolone przez ecoss.net. Każde naruszenie niniejszej Umowy będzie skutkować natychmiastowym cofnięciem licencji przyznanej na mocy niniejszego paragrafu bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć pochodnych, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części, chyba że ecoss.net wyraźnie to wyrazi pozwala na to w formie pisemnej. Nie możesz wykorzystywać żadnych informacji zawartych na stronie internetowej do celów komercyjnych ani wykorzystywać jej w jakikolwiek sposób na rzecz innej firmy, chyba że ecoss.net wyraźnie na to z góry wyrazi zgodę. Ecoss.net zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień, w tym między innymi, jeśli uważa, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub szkodzi interesom ecoss.net. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny jakichkolwiek treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) ma charakter zniesławiający, zawierający groźby, zniesławiający, obsceniczny, nieprzyzwoity, pornograficzny lub może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy prawa międzynarodowego; lub (c) zawiera błędy, wirusy, robaki, pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub funkcje. Ecoss.net może przypisać Ci hasło i identyfikację konta, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a ecoss.net nie będzie mieć obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła jakiegokolwiek takiego dostępu lub korzystania ze strony internetowej. Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej Strony i korzystanie z niej przez kogokolwiek, kto użyje hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy faktycznie autoryzowałeś taki dostęp i korzystanie z tej Strony, w tym między innymi całą komunikację i transmisje oraz wszelkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) wynikające z takiego dostępu lub użytkowania. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. Musisz natychmiast powiadomić Ecoss.net o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej witryny.

 

Własność intelektualna

Cały tekst, grafika, ikony przycisków, obrazy, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie (zwane łącznie „Treścią”) należą wyłącznie do ecoss.net. Gromadzenie, edytowanie i kompilacja całej zawartości tej witryny („kompilacja”) należy wyłącznie do ecoss.net. Całe oprogramowanie używane na tej stronie („Oprogramowanie”) jest własnością ecoss.net. Treść, kompilacja i oprogramowanie są chronione międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego. Inne logo, slogany, nazwy handlowe lub słowa są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy ecoss.net, jej dostawców lub stron trzecich. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego lub znaku usługowego ecoss.net bez jej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Nie wolno używać produktów i usług marki ecoss.net ani w żaden sposób, który mógłby spowodować zamieszanie. Nie wolno używać znaków towarowych lub znaków usługowych ecoss.net w sposób dyskredytujący lub dyskredytujący ecoss.net.

 

Rozwiązanie umowy i skutki rozwiązania umowy

Oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków naprawczych, ecoss.net może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę lub unieważnić dowolne lub wszystkie Twoje prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy bez uprzedzenia. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy musisz natychmiast zaprzestać dostępu do Witryny i korzystania z niej, a ecoss.net, oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków, natychmiast unieważni wszystkie wydane Ci hasła i dane identyfikacyjne konta oraz odrzuci, w w całości lub w części, dostęp i korzystanie z tej witryny. Każde rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania.

Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

O ile w Warunkach sprzedaży produktów/usług nie określono inaczej, udostępnianie sprzętu, wymiana towarów, korzystanie z aplikacji ESG 24/7, monetyzacja depozytów walutowych, czasu i wiedzy, monetyzacja/demonetyzacja/przenoszenie algorytmu ECOSS pomiędzy członków tej witryny, ecoss.net udostępnia tę witrynę do użytku powyższych osób oraz do transakcji przeprowadzanych za jej pośrednictwem w stanie niezmienionym. Ecoss.net nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania Witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ecoss.net .net zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, tytułu prawnego, spokojnego korzystania, dokładności danych i integracji systemu. Niniejsza witryna internetowa może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. Ecoss.net nie gwarantuje, że Treść będzie nieprzerwana i wolna od błędów. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, ecoss.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny, w tym między innymi za szkody pośrednie, przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wtórne.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo łączna odpowiedzialność ecoss.net wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody (bez względu na przyczynę powództwa) nie może przekroczyć całkowitej kwoty opłat faktycznie uiszczonych przez Ciebie na rzecz ecoss.net w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym czynność powinno to skutkować odpowiedzialnością ecoss.net za przyjęcie zamówienia „Proszę pamiętać, że możemy nie być w stanie przyjąć niektórych zamówień i być zmuszeni je anulować”. Ecoss.net zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre z sytuacji, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują limity ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacjach o produkcie lub cenie, bądź problemy wykryte przez nasz Dział ds. Unikania Kredytów i Oszustw. Możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia lub monetyzacją/demonetyzacją/przeniesieniem algorytmu ECOSS pomiędzy członkami. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia potrzebne będą dodatkowe informacje.

 

Błędy w druku

Chociaż ecoss.net stara się podawać dokładne informacje o produktach, usługach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. Ecoss.net nie może potwierdzić ceny artykułu/usługi, dopóki nie złożysz zamówienia. W przypadku, gdy produkt/usługa jest wystawiona z nieprawidłową ceną lub zawiera nieprawidłowe informacje z powodu błędu w cenie lub informacjach o produkcie/usłudze, ecoss.net ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować każde zamówienie z tego tytułu przedmiot/usługa. W przypadku, gdy cena przedmiotu/usługi jest nieprawidłowa, ecoss.net może, według własnego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Znajomości

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Przyjmujemy do wiadomości, że ecoss.net nie ponosi odpowiedzialności za działanie ani treści znajdujące się w takiej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Prawnych

Zgadzasz się, że zadośćuczynienie przyznane przez ecoss.net w przypadku faktycznego lub potencjalnego naruszenia niniejszej Umowy byłoby niewystarczające i że ecoss.net ma prawo do określonego wykonania lub nakazu sądowego lub obu, oprócz wszelkich odszkodowań, które mogą być zgodnie z prawem odzyskane od ecoss.net , wraz z uzasadnionymi kosztami wszelkich form rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariami adwokackimi. Żadne prawo ani środek zaradczy ecoss.net nie będzie wyłączny dla innych, zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności, w tym, bez ograniczeń, zadośćuczynienia, honorariów i kosztów adwokackich. Żadne zrzeczenie się przez ecoss.net swoich praw lub środków naprawczych wynikających z niniejszych Warunków nie będzie stanowić żadnego zobowiązania do udzielenia podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.