כללים ותנאים לשימוש

ברוכים הבאים ל-ecoss.net, אנו מספקים לך את שירותיה בכפוף להודעות, לתנאים ולהגבלות המפורטים בהסכם זה ("הסכם"). בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירות ecoss.net כלשהו (למשל, סקירות של לקוחות), אתה תהיה כפוף לכללים, להנחיות, למדיניות, לתנאים ולהגבלות החלים על שירותים כאלה, המשולבים בהסכם זה בהתייחסות זו. האתר/פורטל ecoss.net שומר לעצמו את הזכות לשנות את העמוד הזה ואת התנאים וההגבלות בכל עת. על ידי גישה, גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים להיות מחויב לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, לכן אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך.

 

שימוש באתר

אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 18 לפחות או שאתה מבקר באתר תחת פיקוח של הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, ecoss.net מעניק לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת לאתר ולהשתמש בו על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך למטרת השגת פריטים הנמכרים ב- האתר - חנות עם מוצרי מזון ומוצרים שאינם מזון, פעילות שירות, שיתוף ציוד, החלפת סחורות, שימוש באפליקציית ESG 24/7, מונטיזציה של פיקדונות מטבע, זמן וידע, מונטיזציה/דה-מונטיזציה/העברת אלגוריתם ECOSS בין החברים, וכו ' ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש מטעם צד שלישי כלשהו, אלא אם הותר במפורש מראש על ידי ecoss.net. כל הפרה של הסכם זה תגרום לביטול מיידי של הרישיון שניתן בפסקה זו ללא הודעה מוקדמת. למעט כפי שמותר בפסקה לעיל, אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, לשכור, לשדר, ליצור נגזרות, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק או לנצל באופן אחר את האתר הזה או כל חלק ממנו, אלא אם ecoss.net במפורש מאפשר זאת בכתב. אין להשתמש במידע כלשהו באתר למטרות מסחריות או להשתמש באתר בכל דרך שהיא לטובת חברה אחרת, אלא אם ecoss.net מתיר זאת במפורש מראש. Ecoss.net שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לשירות, לסיים חשבונות ו/או לבטל הזמנות, לרבות, ללא הגבלה, אם היא סבורה כי התנהגות הלקוח מפרה את החוקים החלים או פוגעת באינטרסים של ecoss.net. אינך רשאי להעלות, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת דרך אתר זה כל תוכן, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מפר כל זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סימן שירות, סוד מסחרי או זכות קניינית אחרת של כל אדם; (ב) מהווה לשון הרע, מאיים, לשון הרע, מגונה, מגונה, פורנוגרפי או עלול להוביל לכל אחריות אזרחית או פלילית על פי המשפט הבינלאומי; או (ג) כולל באגים, וירוסים, תולעים, מלכודות, סוסים טרויאניים או קוד או תכונות מזיקים אחרים. Ecoss.net עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך לגשת לחלקים מסוימים באתר זה ולהשתמש בהם. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או זיהוי, תיחשב כמורשה לגשת לאתר ולהשתמש בו באופן התואם את התנאים וההגבלות של הסכם זה, ול-ecoss.net לא תהיה כל מחויבות לחקור את ההרשאה או המקור של כל גישה או שימוש כאמור באתר. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה ושימוש באתר זה על ידי כל מי שמשתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו לך במקור, בין אם אישרת בפועל גישה ושימוש כזה לאתר זה ובין אם לאו, לרבות ללא הגבלה כל התקשורת והשידורים וכל התחייבויות (לרבות ללא הגבלה התחייבויות כספיות) הנובעות מגישה או שימוש כאמור. אתה אחראי לשמירה על האבטחה והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. עליך להודיע ל-Ecoss.net באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או זיהוי שלך או כל הפרה אחרת או הפרה מאוימת של האבטחה של אתר זה.

 

קניין רוחני

כל הטקסט, הגרפיקה, סמלי הכפתורים, התמונות, הקלטות הקול והתוכנות (יחד "התוכן") שייכים בלעדית ל-ecoss.net. האיסוף, העריכה וההידור של כל התכנים באתר זה ("קומפילציה") שייכים בלעדית ל-ecoss.net. כל התוכנות המשמשות באתר זה ("תוכנה") היא רכושה של ecoss.net. התוכן, ההידור והתוכנה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. לוגואים אחרים, סיסמאות, שמות מסחריים או מילים הם סימנים מסחריים, סימנים מסחריים או סימני שירות רשומים של ecoss.net, הספקים שלה או צדדים שלישיים. השימוש בכל סימן מסחרי או סימן שירות של ecoss.net ללא הסכמתו המפורשת בכתב אסור בהחלט. אינך רשאי להשתמש במוצרים או בשירותים ממותגים של ecoss.net או בכל דרך העלולה לגרום לבלבול. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר או בסימני השירות של ecoss.net בכל דרך שמזלזלת או מבזה את ecoss.net.

 

סיום והשפעת הסיום

בנוסף לכל סעד משפטי או הוגן אחר, ecoss.net רשאית לסיים הסכם זה באופן מיידי או לבטל את כל הזכויות שלך או את כל הזכויות שלך הניתנות במסגרת הסכם זה ללא הודעה מוקדמת. בכל סיום של הסכם זה, עליך להפסיק לאלתר כל גישה ושימוש באתר, ו-ecoss.net, בנוסף לכל הסעד המשפטי או ההוגן האחר, תבטל לאלתר את כל הסיסמאות וזיהוי החשבון שהונפקו לך ותדחה, ב באופן מלא או חלקי, הגישה והשימוש שלך באתר זה. כל סיום של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות המתאימות (לרבות ללא הגבלה התחייבויות תשלום) של הצדדים שיתעוררו לפני מועד הסיום.

כתב ויתור והגבלת אחריות

אלא אם כן צוין אחרת בתנאי המכירה של מוצרים/שירותים, שיתוף ציוד, החלפת סחורות, שימוש באפליקציית ESG 24/7, מונטיזציה של פיקדונות במטבע חוץ, זמן וידע, מונטיזציה/דה-מוניטיזציה/העברה של אלגוריתם ECOSS בין חברים באתר זה, ecoss.net הופך אתר זה לזמין לשימוש באמור לעיל ולעסקאות המתבצעות באמצעותו על בסיס כפי שהוא. Ecoss.net אינה מציגה מצגים או התחייבויות, מפורשות או משתמעות, לגבי פעולת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר זה, למעט כפי שמפורט כאן במלוא המידה המותרת על פי החוק החל, ecoss.net .net מסירה את כל האחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת של סחירות והתאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, בעלות, הנאה שקטה, דיוק נתונים ושילוב מערכת. אתר זה עשוי להכיל אי דיוקים, שגיאות או שגיאות דפוס. Ecoss.net אינה מתחייבת שהתוכן יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות. במידה המרבית המותרת בחוק, ecoss.net לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש באתר זה, לרבות אך לא רק נזקים עקיפים, מקריים, עונשיים, למופת, מיוחדים או תוצאתיים.
במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, החבות המצטברת של ecoss.net כלפיך לכל נזק (ללא קשר לעילת התביעה) לא תעלה על הסכום הכולל של העמלות ששולמו בפועל על ידך ל-ecoss.net במהלך החודש שקדם לפעולה זה אמור להוביל לאחריות של ecoss.net, קבלה של הזמנה ˝שימו לב שייתכן שלא נוכל לקבל הזמנות מסוימות ונצטרך לבטל אותן˝. Ecoss.net שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה מכל סיבה שהיא. חלק מהמצבים שעלולים לגרום לביטול הזמנתך כוללים הגבלות על כמויות הזמינות לרכישה, אי דיוקים או שגיאות במידע על המוצר או התמחור, או בעיות שהתגלו על ידי מחלקת הימנעות אשראי והונאות שלנו. אנו עשויים גם לדרוש אימותים או מידע נוספים לפני קבלת כל הזמנה או מונטיזציה/דה-מונטיזציה/העברה של אלגוריתם ECOSS בין חברים. אנו ניצור איתך קשר אם כל ההזמנה שלך או חלק ממנה יבוטל או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את הזמנתך.

 

שגיאות הדפסה

למרות ש-ecoss.net שואפת לספק מידע מדויק על מוצר, שירות ותמחור, עלולות להתרחש טעויות תמחור או דפוס. Ecoss.net אינה יכולה לאשר את המחיר של פריט/שירות עד שביצעתם את ההזמנה. במקרה שבו פריט/שירות מופיע במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב טעות במחיר או בפרטי המוצר/שירות, ל-ecoss.net יש את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה בגינה פריט/שירות. במקרה שמחיר פריט/שירות שגוי, ecoss.net רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות אליך לקבלת הנחיות או לבטל את הזמנתך ולהודיע לך על ביטול כאמור.

חיבורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט הנמצאים בבעלותם ומופעלים על ידי צדדים שלישיים. אנו מכירים בכך ש-ecoss.net אינה אחראית לפעולה או לתוכן הממוקם באתר כזה או באמצעותו.

אמצעים משפטיים

אתה מסכים שהסעד של ecoss.net בגין כל הפרה ממשית או מאוימת של הסכם זה לא יהיה הולם וכי ecoss.net זכאית לביצועים ספציפיים או לסעד של צו מניעה, או לשניהם, בנוסף לכל נזק שניתן להחזיר מ-ecoss.net כדין , יחד עם העלויות הסבירות של כל צורה של יישוב סכסוכים, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין. שום זכות או סעד של ecoss.net לא יהיו בלעדיים של אחרים, על פי חוק או בשוויון, לרבות, ללא הגבלה, סעד של צו מניעה, שכר טרחת עורכי דין ועלויות. שום ויתור של ecoss.net על זכויותיה או הסעדים שלה לפי תנאים אלה לא יהווה כל התחייבות להעניק ויתור דומה, עתידי או אחר.