Vilkår og betingelser for brug

Velkommen til ecoss.net, vi leverer dets tjenester til dig underlagt de meddelelser, vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale ("aftale"). Derudover, når du bruger en ecoss.net-tjeneste (f.eks. kundeanmeldelser), vil du være underlagt de regler, retningslinjer, politikker, vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tjenester, og som er inkorporeret i denne aftale ved denne reference. Hjemmesiden/portalen ecoss.net forbeholder sig retten til at ændre denne side og disse vilkår og betingelser til enhver tid. Ved at tilgå, gennemse eller på anden måde bruge webstedet accepterer du at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne aftale, så læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du fortsætter.

 

Brug af hjemmesiden

Du repræsenterer og garanterer, at du er mindst 18 år gammel, eller at du besøger webstedet under opsyn af en forælder eller værge. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale giver ecoss.net dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden ved at vise den i din webbrowser med det ene formål at skaffe varer solgt på hjemmesiden - Butik med fødevarer og non-food produkter, serviceaktivitet, deling af udstyr, råvareudveksling, brug af ESG-applikation 24/7, indtægtsgenerering af valutaindskud, tid og viden, indtægtsgenerering/demonetisering/overførsel af ECOSS-algoritme blandt medlemmer, etc. og ikke til nogen kommerciel brug eller brug på vegne af nogen tredjepart, medmindre det er udtrykkeligt tilladt på forhånd af ecoss.net. Ethvert brud på denne aftale vil medføre øjeblikkelig tilbagekaldelse af licensen givet i dette stykke uden varsel. Medmindre det er tilladt i ovenstående afsnit, må du ikke reproducere, distribuere, vise, sælge, leje, transmittere, skabe derivater, oversætte, omvendt konstruere, adskille, dekompilere eller på anden måde udnytte dette websted eller nogen del deraf, undtagen hvis ecoss.net udtrykkeligt tillader dette skriftligt. Du må ikke bruge nogen information på hjemmesiden til kommercielle formål eller bruge hjemmesiden på nogen måde til gavn for en anden virksomhed, medmindre ecoss.net udtrykkeligt tillader dette på forhånd. Ecoss.net forbeholder sig retten til efter eget skøn at nægte service, afslutte konti og/eller annullere ordrer, herunder, uden begrænsning, hvis det mener, at kundens adfærd overtræder gældende love eller skader ecoss.nets interesser. Du må ikke uploade, distribuere eller på anden måde offentliggøre noget indhold, information eller andet materiale via dette websted, der (a) krænker eller krænker nogen persons ophavsret, patent, varemærke, servicemærke, forretningshemmelighed eller anden ejendomsret; (b) er ærekrænkende, truende, injurierende, obskønt, uanstændigt, pornografisk eller kan give anledning til civilretligt eller strafferetligt ansvar i henhold til international lov; eller (c) inkluderer fejl, vira, orme, fælder, trojanske heste eller anden skadelig kode eller funktioner. Ecoss.net kan tildele dig en adgangskode og en kontoidentifikation for at give dig adgang til og bruge visse dele af denne side. Hver gang du bruger en adgangskode eller identifikation, vil du blive anset for at være autoriseret til at få adgang til og bruge webstedet på en måde, der er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale, og ecoss.net har ingen forpligtelse til at undersøge tilladelsen eller kilden til enhver sådan adgang eller brug af hjemmesiden. Du vil være eneansvarlig for al adgang til og brug af dette websted af enhver, der bruger den adgangskode og identifikation, der oprindeligt blev tildelt dig, uanset om du faktisk har givet tilladelse til sådan adgang til og brug af dette websted, herunder uden begrænsning al kommunikation og transmissioner og alle forpligtelser (herunder, men ikke begrænset til økonomiske forpligtelser), der opstår som følge af sådan adgang eller brug. Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden og fortroligheden af den adgangskode og identifikation, der er tildelt dig. Du skal straks underrette Ecoss.net om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller identifikation eller ethvert andet brud eller truende brud på sikkerheden på dette websted.

 

Intellektuel ejendom

Al tekst, grafik, knapikoner, billeder, lydoptagelser og software (samlet "Indholdet") tilhører udelukkende ecoss.net. Indsamling, redigering og kompilering af alt indhold på denne hjemmeside ("kompilering") tilhører udelukkende ecoss.net. Al software, der bruges på denne hjemmeside ("Software"), tilhører ecoss.net. Indholdet, kompileringen og softwaren er beskyttet af internationale love om ophavsret. Andre logoer, slogans, handelsnavne eller ord er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende ecoss.net, dets leverandører eller tredjeparter. Brug af ethvert ecoss.net-varemærke eller servicemærke uden dets udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt. Du må ikke bruge ecoss.net-mærkede produkter eller tjenester eller på nogen måde, der kan forårsage forvirring. Du må ikke bruge ecoss.net-varemærkerne eller servicemærkerne på nogen måde, der nedgør eller miskrediterer ecoss.net.

 

Opsigelse og virkning af opsigelse

Ud over eventuelle andre juridiske eller rimelige retsmidler kan ecoss.net øjeblikkeligt opsige denne aftale eller tilbagekalde nogen eller alle dine rettigheder, der er givet i henhold til denne aftale, uden varsel. Ved enhver opsigelse af denne aftale skal du øjeblikkeligt ophøre med al adgang til og brug af webstedet, og ecoss.net vil, ud over alle andre juridiske eller rimelige midler, øjeblikkeligt tilbagekalde alle adgangskoder og kontoidentifikation, der er udstedt til dig og afvise, i helt eller delvist, din adgang til og brug af dette websted. Enhver opsigelse af denne aftale påvirker ikke parternes respektive rettigheder og forpligtelser (herunder uden begrænsning betalingsforpligtelser), der er opstået før datoen for opsigelsen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Medmindre andet er angivet i salgsbetingelserne for produkter/tjenester, deling af udstyr, udveksling af varer, brug af ESG 24/7-applikationen, indtægtsgenerering af udenlandsk valutaindskud, tid og viden, indtægtsgenerering/demonetisering/overførsel af ECOSS-algoritmen mellem medlemmer på dette websted, ecoss.net gør dette websted tilgængeligt til brug af ovenstående og for transaktioner, der udføres gennem det på en as-is-basis. Ecoss.net giver ingen erklæringer eller garantier, udtrykkelige eller underforståede, vedrørende driften af webstedet eller information, indhold, materialer eller produkter inkluderet på dette websted, undtagen som anført heri i videst muligt omfang tilladt af gældende lovgivning, ecoss.net .net fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, inklusive, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, titel, stille nydelse, datanøjagtighed og systemintegration. Denne hjemmeside kan indeholde unøjagtigheder, fejl eller typografiske fejl. Ecoss.net garanterer ikke, at indholdet vil være uafbrudt eller fejlfrit. I det videst tilladte omfang af loven, er ecoss.net ikke ansvarlig for nogen form for skader, der opstår som følge af brugen af denne hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til indirekte, tilfældige, strafbare, eksemplariske, særlige eller følgeskader.
I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal ecoss.nets samlede ansvar over for dig for eventuelle skader (uanset årsagen til sagen) ikke overstige det samlede beløb af gebyrer, som du faktisk har betalt af dig til ecoss.net i løbet af måneden umiddelbart forud for handlingen som skulle resultere i ecoss.nets ansvar, ordreaccept ˝Bemærk venligst, at vi muligvis ikke kan acceptere nogle bestillinger og er nødt til at annullere dem˝. Ecoss.net forbeholder sig retten til efter eget skøn at afvise eller annullere enhver ordre uanset årsag. Nogle af de situationer, der kan resultere i annullering af din ordre, omfatter begrænsninger på mængder, der er tilgængelige for køb, unøjagtigheder eller fejl i produkt- eller prisoplysninger eller problemer opdaget af vores afdeling for at undgå kredit- og svindel. Vi kan også kræve yderligere verifikationer eller oplysninger, før vi accepterer en ordre eller ECOSS-indtægtsgenerering/demonetisering/overførsel mellem medlemmer. Vi kontakter dig, hvis hele eller dele af din ordre annulleres, eller hvis der kræves yderligere oplysninger for at acceptere din ordre.

 

Trykfejl

Selvom ecoss.net bestræber sig på at levere nøjagtige produkt-, service- og prisoplysninger, kan der forekomme pris- eller typografiske fejl. Ecoss.net kan ikke bekræfte prisen på en vare/tjeneste, før du har afgivet din ordre. I tilfælde af, at en vare/tjeneste er opført til en forkert pris eller med forkerte oplysninger på grund af en fejl i pris- eller produkt-/serviceoplysninger, har ecoss.net ret til efter eget skøn at afvise eller annullere enhver ordre for dette. vare/service. I tilfælde af at prisen på en vare/tjeneste er forkert, kan ecoss.net efter eget skøn kontakte dig for instruktioner eller annullere din ordre og give dig besked om en sådan annullering.

Forbindelser

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider på internettet, der ejes og drives af tredjeparter. Vi anerkender, at ecoss.net ikke er ansvarlig for driften eller indholdet på eller gennem et sådant websted.

Lovlige midler

Du accepterer, at ecoss.nets afhjælpning for ethvert faktisk eller truet brud på denne aftale ville være utilstrækkeligt, og at ecoss.net er berettiget til specifik ydeevne eller påbud eller begge dele, ud over eventuelle skader, der lovligt kan inddrives fra ecoss.net , sammen med de rimelige omkostninger ved enhver form for tvistbilæggelse, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer. Ingen rettigheder eller retsmidler fra ecoss.net må være eksklusive andre, ved lov eller i egenkapital, herunder, uden begrænsning, påbud, advokatsalærer og omkostninger. Intet frafald fra ecoss.net af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til disse vilkår skal udgøre nogen forpligtelse til at give lignende, fremtidig eller anden dispensation.