Podmínky používání

Vítejte na ecoss.net, poskytujeme vám její služby v souladu s upozorněními a podmínkami stanovenými v této smlouvě ("Smlouva"). Kromě toho, když používáte jakoukoli službu ecoss.net (např. zákaznické recenze), budete podléhat pravidlům, pokynům, zásadám a podmínkám platným pro takové služby, které jsou začleněny do této smlouvy tímto odkazem. Web/portál ecoss.net si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto stránku a tyto podmínky. Vstupem na stránky, jejich procházením nebo jiným používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami této smlouvy, proto si tuto smlouvu před pokračováním pečlivě přečtěte.

 

Použití webu

Prohlašujete a zaručujete, že je vám alespoň 18 let nebo že stránky navštěvujete pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. V souladu s podmínkami této smlouvy vám ecoss.net uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k přístupu a používání webové stránky jejím zobrazením ve vašem webovém prohlížeči výhradně za účelem získání položek prodávaných na webové stránky - Obchod s potravinami a nepotravinářskými produkty, servisní činnost, sdílení zařízení, komoditní burza, používání aplikace ESG 24/7, monetizace měnových vkladů, čas a znalosti, monetizace/demonetizace/převod ECOSS algoritmu mezi členy, atd. a ne pro žádné komerční použití nebo použití jménem jakékoli třetí strany, pokud to ecoss.net předem výslovně nepovolí. Jakékoli porušení této smlouvy bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění. S výjimkou případů povolených v odstavci výše nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet deriváty, překládat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tuto stránku nebo jakoukoli její část, s výjimkou případů, kdy to výslovně stanoví ecoss.net umožňuje to písemně. Nesmíte používat žádné informace na webových stránkách pro komerční účely nebo používat webové stránky jakýmkoli způsobem ve prospěch jiné společnosti, pokud to ecoss.net předem výslovně nepovolí. Ecoss.net si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout službu, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky, včetně, bez omezení, pokud se domnívá, že chování zákazníka porušuje platné zákony nebo poškozuje zájmy ecoss.net. Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím tohoto webu žádný obsah, informace nebo jiný materiál, který (a) porušuje nebo porušuje jakékoli autorské právo, patent, ochrannou známku, servisní značku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (b) je hanlivý, výhružný, urážlivý, obscénní, neslušný, pornografický nebo by mohl vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle mezinárodního práva; nebo (c) obsahuje chyby, viry, červy, pasti, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo funkce. Ecoss.net vám může přidělit heslo a identifikaci účtu, aby vám umožnil přístup a používání určitých částí tohoto webu. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, budete považováni za oprávněného k přístupu a používání stránky způsobem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy, a ecoss.net nebude mít žádnou povinnost zkoumat autorizaci nebo zdroj jakýkoli takový přístup nebo použití webové stránky. Ponesete výhradní odpovědnost za veškerý přístup a používání těchto stránek kýmkoli, kdo použije heslo a identifikaci, která vám byla původně přidělena, bez ohledu na to, zda jste skutečně povolili takový přístup a používání těchto stránek, včetně, bez omezení, veškeré komunikace a přenosů a všech závazky (včetně mimo jiné finančních závazků) vyplývající z takového přístupu nebo použití. Jste odpovědní za zachování bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, která vám byla přidělena. Musíte okamžitě informovat Ecoss.net o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení těchto stránek.

 

Duševní vlastnictví

Veškerý text, grafika, ikony tlačítek, obrázky, zvukové nahrávky a software (souhrnně „Obsah“) patří výhradně ecoss.net. Shromažďování, úpravy a kompilace veškerého obsahu na této webové stránce („kompilace“) náleží výhradně ecoss.net. Veškerý software použitý na této webové stránce ("Software") je majetkem společnosti ecoss.net. Obsah, kompilace a software jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Ostatní loga, slogany, obchodní názvy nebo slova jsou registrované ochranné známky, ochranné známky nebo servisní známky společnosti ecoss.net, jejích dodavatelů nebo třetích stran. Použití jakékoli ochranné známky nebo servisní známky ecoss.net bez jejího výslovného písemného souhlasu je přísně zakázáno. Nesmíte používat produkty nebo služby značky ecoss.net ani žádným způsobem, který by mohl způsobit zmatek. Nesmíte používat ochranné známky nebo servisní známky ecoss.net žádným způsobem, který znevažuje nebo diskredituje ecoss.net.

 

Ukončení a účinek ukončení

Kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých opravných prostředků může ecoss.net okamžitě ukončit tuto smlouvu nebo zrušit některá nebo všechna vaše práva udělená touto smlouvou bez upozornění. Po ukončení této smlouvy musíte okamžitě ukončit veškerý přístup na stránky a jejich používání a ecoss.net, kromě všech ostatních právních nebo spravedlivých nápravných opatření, okamžitě zruší všechna hesla a identifikaci účtu, která vám byla vydána, a odmítne zcela nebo zčásti, váš přístup a používání těchto stránek. Jakékoli ukončení této smlouvy neovlivní příslušná práva a povinnosti (včetně, bez omezení, platebních povinností) stran vzniklé před datem ukončení.

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak v Podmínkách prodeje produktů/služeb, sdílení zařízení, výměna zboží, používání aplikace ESG 24/7, zpeněžení vkladů v cizí měně, čas a znalosti, zpeněžení/demonetizace/převod algoritmu ECOSS mezi členové na této stránce, ecoss.net zpřístupňuje tuto webovou stránku pro použití výše uvedeného a pro transakce prováděné jejich prostřednictvím na základě tak, jak jsou. Ecoss.net neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se provozu webu nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů na tomto webu, s výjimkou zde uvedených v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem, ecoss.net .net se zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně mimo jiné předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv, titulu, tichého užívání, přesnosti dat a systémové integrace. Tato webová stránka může obsahovat nepřesnosti, chyby nebo typografické chyby. Ecoss.net nezaručuje, že Obsah bude nepřerušovaný nebo bezchybný. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese ecoss.net odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání této webové stránky, včetně, ale nejen nepřímých, náhodných, represivních, exemplárních, zvláštních nebo následných škod.
V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nepřesáhne celková odpovědnost ecoss.net vůči vám za jakékoli škody (bez ohledu na příčinu žaloby) celkovou částku poplatků, které jste skutečně zaplatili společnosti ecoss.net během měsíce bezprostředně předcházejícího činu. to by mělo mít za následek odpovědnost ecoss.net, přijetí objednávky ˝Upozorňujeme, že některé objednávky možná nebudeme moci přijmout a budeme je muset zrušit˝. Ecoss.net si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé ze situací, které mohou vést ke zrušení vaší objednávky, zahrnují limity na množství dostupné k nákupu, nepřesnosti nebo chyby v informacích o produktu nebo ceně nebo problémy zjištěné naším oddělením pro zamezení úvěrů a podvodů. Můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace před přijetím jakékoli objednávky nebo zpeněžení/demonetizace/převodu algoritmu ECOSS mezi členy. Budeme vás kontaktovat, pokud bude celá nebo některá část vaší objednávky zrušena nebo pokud budou k přijetí objednávky vyžadovány další informace.

 

Chyby tisku

Přestože se ecoss.net snaží poskytovat přesné informace o produktech, službách a cenách, mohou se vyskytnout cenové nebo typografické chyby. Ecoss.net nemůže potvrdit cenu položky/služby, dokud nezadáte svou objednávku. V případě, že je položka/služba uvedena za nesprávnou cenu nebo s nesprávnými informacemi z důvodu chyby v ceně nebo informacích o produktu/službě, má ecoss.net právo na základě vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku. položka/služba. V případě, že je cena položky/služby nesprávná, může vás ecoss.net dle vlastního uvážení kontaktovat ohledně pokynů nebo zrušit vaši objednávku a upozornit vás na toto zrušení.

Spojení

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky na internetu, které jsou vlastněny a provozovány třetími stranami. Uznáváme, že ecoss.net nenese odpovědnost za provoz nebo obsah umístěný na takové stránce nebo jejím prostřednictvím.

Právní prostředky

Souhlasíte s tím, že náprava ecoss.net za jakékoli skutečné nebo hrozící porušení této smlouvy by byla neadekvátní a že ecoss.net má nárok na konkrétní plnění nebo soudní pomoc, nebo obojí, kromě jakýchkoli škod, které mohou být od ecoss.net zákonně vymáhány , spolu s přiměřenými náklady na jakoukoli formu řešení sporu, včetně, bez omezení, poplatků za právní zastoupení. Žádné právo ani opravný prostředek ecoss.net nesmí být ze zákona nebo ekvity vyloučen pro ostatní, včetně, bez omezení, soudního příkazu, poplatků a nákladů na právní zastoupení. Žádné zřeknutí se práv nebo opravných prostředků ze strany ecoss.net podle těchto Podmínek nepředstavuje žádnou povinnost poskytnout jakékoli podobné, budoucí nebo jiné zřeknutí se.