Правила и условия за използване

Добре дошли в ecoss.net, ние ви предоставяме услугите му при спазване на забележките, правилата и условията, изложени в това споразумение („Споразумение“). Освен това, когато използвате която и да е услуга на ecoss.net (напр. отзиви от клиенти), вие ще подлежите на правилата, насоките, политиките, правилата и условията, приложими за такива услуги, които са включени в това Споразумение чрез тази препратка. Уебсайтът/порталът ecoss.net си запазва правото да променя тази страница и тези правила и условия по всяко време. Като осъществявате достъп, разглеждате или използвате по друг начин сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички правила и условия на това Споразумение, така че, моля, прочетете това Споразумение внимателно, преди да продължите.

 

Използване на уебсайта

Вие заявявате и гарантирате, че имате навършени 18 години или че посещавате сайта под надзора на родител или настойник. Съгласно правилата и условията на това Споразумение, ecoss.net ви предоставя ограничен, отменим, непрехвърляем и неизключителен лиценз за достъп и използване на уебсайта, като го показва във вашия уеб браузър с единствената цел да получите артикули, продавани на Уебсайтът - Магазин с хранителни и нехранителни стоки, сервизна дейност, споделяне на оборудване, стокова борса, използване на ESG приложение 24/7, монетизация на валутни депозити, време и знания, монетизация/демонетизация/трансфер на алгоритъм ECOSS между членовете, и т.н. и не за комерсиална употреба или употреба от името на трета страна, освен ако не е изрично разрешено предварително от ecoss.net. Всяко нарушение на това Споразумение ще доведе до незабавно отнемане на лиценза, предоставен в този параграф, без предизвестие. Освен както е разрешено в параграфа по-горе, вие не можете да възпроизвеждате, разпространявате, показвате, продавате, отдавате под наем, предавате, създавате производни, превеждате, извършвате обратно инженерство, разглобявате, декомпилирате или по друг начин да използвате този сайт или която и да е част от него, освен ако ecoss.net изрично разрешава това писмено. Нямате право да използвате никаква информация на уебсайта за търговски цели или да използвате уебсайта по какъвто и да е начин в полза на друга компания, освен ако ecoss.net изрично не разреши това предварително. Ecoss.net си запазва правото по свое усмотрение да откаже услуга, да прекрати акаунти и/или да анулира поръчки, включително, но без ограничение, ако смята, че поведението на клиента нарушава приложимите закони или накърнява интересите на ecoss.net. Нямате право да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин чрез този сайт каквото и да е съдържание, информация или друг материал, който (а) нарушава или нарушава авторско право, патент, търговска марка, марка за услуга, търговска тайна или друго право на собственост на което и да е лице; (b) е клеветническо, заплашително, клеветническо, нецензурно, неприлично, порнографско или може да доведе до гражданска или наказателна отговорност съгласно международното право; или (c) включва грешки, вируси, червеи, капани, троянски коне или друг вреден код или функции. Ecoss.net може да ви присвои парола и идентификация на акаунта, за да имате достъп и да използвате определени части от този сайт. Всеки път, когато използвате парола или идентификация, ще се счита, че сте упълномощени да осъществявате достъп и да използвате сайта по начин, съвместим с правилата и условията на това Споразумение, и ecoss.net няма задължение да проучва разрешението или източника на всеки подобен достъп или използване на уебсайта. Вие ще носите цялата отговорност за целия достъп до и използването на този сайт от всеки, който използва паролата и идентификацията, които първоначално са ви били зададени, независимо дали действително сте упълномощили или не такъв достъп до и използването на този сайт, включително без ограничение всички комуникации и предавания и всички задължения (включително без ограничение финансови задължения), произтичащи от такъв достъп или използване. Вие носите отговорност за поддържането на сигурността и поверителността на зададената ви парола и идентификация. Трябва незабавно да уведомите Ecoss.net за всяко неразрешено използване на вашата парола или идентификация или всяко друго нарушение или заплаха за нарушение на сигурността на този сайт.

 

Интелектуална собственост

Всички текстове, графики, икони на бутони, изображения, звукозаписи и софтуер (наричани заедно „Съдържание“) принадлежат изключително на ecoss.net. Събирането, редактирането и компилирането на цялото съдържание на този уебсайт („компилация“) принадлежи изключително на ecoss.net. Целият софтуер, използван на този уебсайт („Софтуер“) е собственост на ecoss.net. Съдържанието, компилацията и софтуерът са защитени от международните закони за авторското право. Други лога, слогани, търговски имена или думи са регистрирани търговски марки, търговски марки или марки за услуги на ecoss.net, неговите доставчици или трети страни. Използването на която и да е търговска марка или марка за услуги на ecoss.net без нейното изрично писмено съгласие е строго забранено. Нямате право да използвате продукти или услуги с марка ecoss.net или по какъвто и да е начин, който може да предизвика объркване. Нямате право да използвате търговските марки или марките за услуги на ecoss.net по начин, който омаловажава или дискредитира ecoss.net.

 

Прекратяване и действие на прекратяването

В допълнение към всякакви други правни или справедливи средства за защита, ecoss.net може незабавно да прекрати това Споразумение или да отмени някое или всички ваши права, предоставени по това Споразумение, без предизвестие. При всяко прекратяване на това Споразумение, вие трябва незабавно да прекратите всякакъв достъп до и използване на сайта и ecoss.net, в допълнение към всички други правни или справедливи средства за защита, незабавно ще отмени всички пароли и идентификация на акаунта, издадени ви и ще отхвърли, в изцяло или частично вашия достъп и използване на този сайт. Всяко прекратяване на това Споразумение не засяга съответните права и задължения (включително без ограничение задължения за плащане) на страните, възникнали преди датата на прекратяването.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Освен ако не е посочено друго в Условията за продажба на продукти/услуги, споделяне на оборудване, обмен на стоки, използване на приложението ESG 24/7, монетизиране на валутни депозити, време и знания, монетизиране/демонетизиране/прехвърляне на алгоритъма ECOSS между членове на този сайт, ecoss.net прави този уебсайт достъпен за използване на горепосоченото и за транзакции, извършвани чрез него, както е. Ecoss.net не дава никакви декларации или гаранции, изрични или косвени, по отношение на работата на сайта или информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в този сайт, освен както е посочено тук в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, ecoss.net .net се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, ненарушение, право на собственост, тихо ползване, точност на данните и системна интеграция. Този уебсайт може да съдържа неточности, грешки или типографски грешки. Ecoss.net не гарантира, че Съдържанието ще бъде непрекъснато или без грешки. В максималната степен, позволена от закона, ecoss.net не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на този уебсайт, включително, но не само косвени, случайни, наказателни, примерни, специални или последващи щети.
До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, съвкупната отговорност на ecoss.net към вас за каквито и да е щети (независимо от причината за иска) няма да надвишава общата сума на таксите, действително платени от вас на ecoss.net през месеца, непосредствено предхождащ акта това би трябвало да доведе до отговорността на ecoss.net, приемане на поръчки ˝Моля, имайте предвид, че може да не сме в състояние да приемем някои поръчки и да се наложи да ги анулираме˝. Ecoss.net си запазва правото по свое усмотрение да откаже или анулира всяка поръчка по каквато и да е причина. Някои от ситуациите, които могат да доведат до анулиране на вашата поръчка, включват ограничения на наличните количества за закупуване, неточности или грешки в информацията за продукта или цените, или проблеми, открити от нашия отдел за избягване на кредити и измами. Може също така да изискаме допълнителни проверки или информация, преди да приемем каквато и да е поръчка или монетизация/демонетизация/прехвърляне на ECOSS между членове. Ние ще се свържем с вас, ако цялата или част от вашата поръчка бъде анулирана или ако е необходима допълнителна информация, за да я приемем.

 

Печатни грешки

Въпреки че ecoss.net се стреми да предоставя точна информация за продукти, услуги и цени, е възможно да възникнат грешки в цените или типографски грешки. Ecoss.net не може да потвърди цената на артикул/услуга, докато не направите поръчката си. В случай, че даден артикул/услуга е посочен на неправилна цена или с неправилна информация поради грешка в информацията за цената или продукта/услугата, ecoss.net има право по свое усмотрение да откаже или анулира всяка поръчка за това артикул/услуга. В случай, че цената на даден артикул/услуга е неправилна, ecoss.net може по свое усмотрение да се свърже с Вас за инструкции или да анулира поръчката Ви и да Ви уведоми за такава отмяна.

Връзки

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове в Интернет, които са собственост и се управляват от трети страни. Потвърждаваме, че ecoss.net не носи отговорност за операцията или съдържанието, намиращо се на или чрез такъв сайт.

Правни средства

Вие се съгласявате, че обезщетението на ecoss.net за всяко действително или заплашено нарушение на това Споразумение би било неадекватно и че ecoss.net има право на конкретно изпълнение или обезщетение, или и двете, в допълнение към всички щети, които могат да бъдат законно възстановени от ecoss.net , заедно с разумните разходи за всяка форма на разрешаване на спорове, включително, без ограничение, адвокатски хонорари. Никакво право или средство за защита на ecoss.net не може да бъде изключено от други, по закон или по справедливост, включително, без ограничение, съдебна забрана, адвокатски хонорари и разходи. Никакъв отказ от страна на ecoss.net от неговите права или средства за защита съгласно настоящите Условия не представлява задължение за предоставяне на подобен, бъдещ или друг отказ.